Zahtjevi za zdravlje i sigurnost

http://hr.healthymode.eu/proengine-ultra-poboljsati-snagu-motora-i-vijek-trajanja/ProEngine Ultra. Poboljšati snagu motora i vijek trajanja

Poèetak se mo¾e pojaviti samo u eksplozivnoj atmosferi, tj. Sadr¾i plinove, pare ili pra¹inu. I ova igra iz baze u trgovinama kemikalijama, tenkovima, rafinerijama, elektranama, lakirnicama, kemijskim postrojenjima, tvornicama cementa i mnogim drugim, gdje se uspostavlja pra¹ina ili proizvodi u prahu.

Buduæi da se u nekoliko zemalja Europske unije, dugi niz godina, sigurnosni propisi znaèajno razlikuju jedni od drugih i bili su glavna prepreka suradnji dobara, odluèeno je da se oni usklade uvoðenjem tzv. ATEX oznake.

©to su ATEX oznake?Ova tvrtka skriva detaljne zahtjeve, poznate u pravnoj regulativi Europske unije, koje svi proizvodi moraju obavljati, a namijenjeni su za uporabu u potencijalno eksplozivnim podruèjima. Zahtjevi koje te istine ne razumiju mogu se organizirati interno u jednoj dr¾avi èlanici Unije, ne mogu i ne po¹tuju pravila EU-a, ali ne mogu pogor¹ati zahtjeve.Svi ureðaji koji se stavljaju u karijeru u potencijalno eksplozivnim podruèjima moraju biti u stanju dobro oznaèiti odredbe uvedene direktivom. Ove oznake uzrokuju niz simbola koji odreðuju razlièite parametre potrebne za ove ureðaje. I naravno:Postavljanjem CE oznake na materijal proizvoðaè izjavljuje da taj uèinak ne ispunjava zahtjeve direktive.Prostori u kojima postoji opasnost od eksplozije podijeljeni su u opasne zone. Oznaèavanje opasne zone upuæuje i na opasnost i na njezinu èvrstoæu:- zona plinova, tekuæina i njihovih para oznaèena je slovom G- zona zapaljive pra¹ine - slovo D.Zatim su eksplozivne naprave pu¹tene u dvije skupine:- kvaliteta, a zatim i oruða koja se daju ulozi u rudnicima,- skupina II su alati stavljeni u akciju na povr¹ini na mjestima ugro¾enim eksplozijom plinova, tekuæina ili pra¹ine.Sljedeæa klasifikacija odreðuje stupanj nepropusnosti kuæi¹ta posude i sile za lijevanje.Rezultat je temperaturna klasa poznata kao maksimalna temperatura povr¹ine na kojoj ureðaj mo¾e raditi.Koje su prednosti kori¹tenja ATEX znaka:- osiguranje sigurnosti na proizvodnim mjestima,- ogranièavanje ekonomskih gubitaka koji proizlaze iz potencijalnih prijetnji ili neuspjeha,- ogranièenje zastoja u dijelovima,- osiguravanje potrebne kvalitete ureðaja.