Za tite javnog zdravlja

Najveæa noæna mora stanovnika veæih centara svakako su nenametljivi prometni gu¾ve za koje se zna da nadma¹uju èak i one koje karakterizira anðeosko strpljenje. Meðutim, postoji moguænost brzog izbjegavanja dugog reda gu¾ve automobila i dolaska na mjesto koje smo naveli. Sve glavne metropole u Poljskoj tretiraju istu èinjenicu. Osim toga, automobili su uzrok velike kontaminacije okoli¹a. Odgovor na trenutnu toèku je bicikl.

Njihova prilièno mala konstrukcija znaèi da smo u moguænosti obratiti pa¾nju na njih gotovo svugdje, bez gledanja na kvalitetu na ulicama. Njihova atraktivnost povezana je s èinjenicom da se danas na tr¾i¹tu nude dvije vrste masti. Gradski bicikli su osobito èesti. Izmeðu sukobljenih moguænosti izbjegavanja veæ spomenutih prometnih gu¾vi. Meðutim, njihov oblik je vrlo ugodan. Zahvaljujuæi kraæem okviru i vrlo visokom sjedalu, prilikom vo¾nje pretpostavljamo popularnost cijelog tijela. Stoga je nesumnjivo vrlo pristupaèno i praktièno rje¹enje za sve ljubitelje dvokolesnih vozila.

Naravno, ako nam je stalo do neèega ¹to je bolje i putuje na te¾im terenima, na¹ bi izbor trebao iæi na brdske bicikle. Oni se prije svega bave va¾nijim i visoko opstruiranim kotaèima, koji se mogu nositi na gotovo svim moguæim povr¹inama. Takoðer je vrijedno spomenuti puno bolji okvir, zahvaljujuæi kojem je vozilo izdr¾ljivije. Ne smijemo zaboraviti zupèanici i ruène koènice koje ne do¾ivljavamo u urbanim rje¹enjima. U velikoj mjeri pobolj¹avaju blisku cestu, zahvaljujuæi kojoj je i veæi prijelaz iz vo¾nje.

Takoðer preporuèujemo tzv. Trekking bicikle. Oni se pojavljuju prije svega s laganim aluminijskim okvirom i uèinkovitim amortizerima. Svakako dokazati da je idealan za sve ljubitelje velike i funkcionalne vo¾nje. Na tr¾i¹tu postoje i redovita vozila koja su kombinacija urbanog i trekking stila. Takav veliki asortiman èini svakog ljubitelja dvokolica neèim dobrim za sebe.

Bicikli su doista puno funkcionalnih dodataka, koji su na pozornici na putu znaèajno pobolj¹avaju udobnost i sigurnost vo¾nje. Moguæe je spomenuti i dodatne jastuèiæe na lancu koji spreèavaju zapetljavanje odjeæe. Osim struje u svim biciklistièkim prodavaonicama, mo¾emo opremiti sve kao ¹to su zatvaraèi, zvona i ko¹are. Naravno, kacige za inteligenciju i svjetla (visoke i stra¾nje bit æe vrlo potrebne, zahvaljujuæi kojima æemo vozaèe i prolaznike moæi èistiti i noæu i noæu. Gdje potra¾iti pravu trgovinu biciklom? Ni¹ta te¹ko, samo idite na odgovarajuæu frazu na Googleu, kao ¹to su bicikli u Krakowu i u¾ivajte u mno¹tvu ponuda.