Yahoo translator

Mo¾da je najmodernija zabluda o prevoditeljskom radu da postoji doslovni prijevod izmeðu bilo kojeg dva jezika, ¹to prijevod èini dobrim, a ne vrlo automatskim procesom. Na¾alost, ispostavlja se da je stvarnost suprotna, a postupak prevoðenja gotovo uvijek pun moguænosti, kao ¹to je èesto sluèajno mije¹anje idioma i naèina kori¹tenja oba jezika. toène znanstvene grupe i pogre¹no pretpostavljaju da postoje izravni kontakti izmeðu odreðenih pojmova i kretanja na suprotnim jezicima. Dodatni nesporazum je tvrdnja da postoje neki oblici prijevoda koji se mogu kopirati kao u kriptografiji.

Posao prevoditelja nije samo nereflektivno kodiranje i dekodiranje izmeðu izvornog i ciljnog jezika kada se koristi rjeènik kao znanstvena pomoæ, jer djelovanje autora prijevoda ni na koji naèin ne slièi na rad prevoditelja. Ponekad se moramo baviti strojnim prijevodima (poznatim i kao automatski ili kompjutorizirani prijevodi, tj. Tekstovi koji se automatski prevedu raèunalnim programom. Iako se tehnologija prevoditelja obièno modernizira i implementiraju nova rje¹enja, strojno prevoðenje jo¹ uvijek ne predstavlja zadovoljavajuæu razinu. Ipak, ogranièeni softver koji podr¾ava prevoðenje (raèunalno potpomognuto prevoðenje - CAT se sve vi¹e prilagoðava, ¹to olak¹ava proces prevoðenja od strane prevoditelja.

Nije te¹ko pitati struènjake u odreðenim gradovima kao ¹to je Var¹ava, iako je prijevod komplicirano mjesto koje zahtijeva od autora da prenese veliko znanje, veliku predanost i sadr¾ajnu pripremu. Postoje, meðutim, stilske i interpunkcijske razlike izmeðu jezika koji su predmet prijevoda, ¹to takoðer ote¾ava postupak prevoðenja. Meðu jeziènim problemima koje engleski prevoditelj nalazi podijeljen je na tzv lingvistièke smetnje, tj. nesvjesno kombiniranje obilje¾ja izvornog i ciljnog jezika rijeèima naizgled sliènim (npr. engleski pridjenik patetièan & nbsp; ne znaèi patetièan, samo patetièan. Ponekad rijeèi iz drugih jezika zvuèe gotovo jednako, poma¾u njihovim mjestima da izgledaju potpuno drugaèije, tako da prevoditelj ¾eli biti kvalificiran ne samo u lingvistièkom smislu, veæ iu smislu poznavanja kulturnih dostignuæa korisnika odreðenog govora.