Tvrtka je ilegalni softver

rangiranje tableta za jačinu

Dana¹nji poslovni softver zahtijeva legitimnu verziju operativnog sustava s linije sustava Windows i uèinkovito, prikladno sna¾no raèunalo. Èak i prilike koje ne zahtijevaju instalaciju, rade u oblaku i izvode u prozoru preglednika neæe zadovoljiti 512 MB radne memorije.

U situaciji kada poduzetnik ne ¾eli postati robom stalnog a¾uriranja raèunalnog hardvera, program dolazi s klasiènim cdn programom. Kao jedan na tr¾i¹tu radi pod DOS sustavom, iako to ne znaèi da su njegove moguænosti zavr¹ile prije 30 godina. Aplikacija se sastoji od tri osnovna modula: skladi¹tenje-fakturiranje, koje mo¾e nositi èak i veliko skladi¹te, ljudske resurse, podr¾avajuæi politiku dobrog upravljanja kapitalom i evidenciju radnog vremena, financijskog i raèunovodstvenog, servisiranja svakog oblika raèunovodstva. Radi besprijekorno s èitaèima barkodova, blagajnama i fiskalnim pisaèima, tiskarskim raèunima i ureðajima za fakturiranje SET-a. Uz njegovu pa¾nju mo¾ete govoriti bilo koji broj skladi¹ta i podmiriti rad na temelju imenovanih recepata. Sustav omoguæuje izdavanje, namirenje i knji¾enje avansa. Uz pomoæ klasiènog cdn programa, mo¾ete koristiti razlièite popuste i cjenike pojedinaèno za sve od kupaca, tako da pripremljeni dokumenti sadr¾e dobre cijene.Softver bilje¾i narud¾be od primatelja, pa èak i omoguæuje automatsko rezerviranje robe, ¹to je osobito korisno za skladi¹te koje se brzo kreæe. U sluèaju kori¹tenja povratnih kontejnera, mo¾ete raèunati na depozitno plaæenu ambala¾u. Aplikacija radi s razlièitim pisaèima, gdje je moguæe ispisivati kulture i bar kodove.Program takoðer ima 45.000 klijenata u punoj Poljskoj. Ako se iz bilo kojeg stanja njegovih podataka poka¾e nedostatnim, distributer COMARCH osigurava nadogradnju na najnoviju verziju softvera, koristeæi do 40% popusta. Sam proces je gotovo neprimjetan za korisnika, a sve se zavr¹ava uz pomoæ Comarch Assist.