Trgovaeko poduzeaee roy piotr

Manjim trgovaèkim poduzeæima upravljaju vlastita prava. Stoga se u njima bavi jo¹ nekoliko raèunalnih programa nego za velike trgovaèke lance. Mlaðe trgovine obièno zauzimaju ne¹to manji opseg, manji prostor, zapo¹ljavaju nekoliko zaposlenika, i ¹to je najva¾nije - ne ulaze u opæa pravila koja rade u trgovinama koje idu na visoke mre¾e.

Zbog toga vlasnici malih privatnih trgovina mogu, prirodno, uvesti umove u radnju duæana, na primjer, uvesti promocije po vlastitom nahoðenju.

Program Mini MarketProgram Mini tr¾i¹ta za mlade tvrtke predstavlja izvrsno rje¹enje za srednja trgovaèka poduzeæa. To vam omoguæuje da pokrenete svoj duæan dobro, nadzirati njegovu razinu skladi¹ta, i kontrolirati sve aktivnosti u velièini promjena u odabiru na redovnoj osnovi. Takav program omoguæuje uèinkovito oduzimanje od stanja kupljene robe, te provedbu inovativnih uèinaka i preostale metode asortimana. Male trgovine zahvaljujuæi takvim projektima mogu i uvesti svoje planove lojalnosti i rabate za stalne kupce.

kontraIzuzetno je va¾no razmi¹ljati o informatizaciji kada vodite trgovinu. Kupit æe ga kako bi smanjio tro¹kove zaposlenika takve trgovine, jer se veæina aktivnosti provodi u roku od nekoliko minuta putem raèunala. Primjerice, cijene proizvoda prenose se pomoæu skenera barkoda, a vrijednost se prenosi na raèunalo, a zatim preuzima iz razdoblja zahvaljujuæi skeneru spojenom na raèunalo. Kupit æe se da se suzdr¾i od stavljanja oznaka cijena na bilo koji proizvod, a zatim da se svako povlaèenje dr¾i s rizikom od gre¹ke prilikom kucanja na fiskalni iznos. Ne mo¾e se prikriti da je èak iu srednjim trgovinama takva informatizacija vrlo korisna i da æe voditi posao vjerodostojno.