Sigurnost na radu

Zdravlje i dobrobit, a osim toga i ljudska izvedba, u velikoj mjeri ¾eli od okoline i okoli¹a u kojem provodi slobodno vrijeme i zaraðuje novac. Stoga je veliki element taj da skupina i èistoæa udisanog zraka u radnim okru¾enjima odgovaraju datim uzorcima i kolièinama. Razvoj razlièitih industrija doprinosi èinjenici da se oni razvijaju i zahtjevima koji se kombiniraju s okoli¹em, sigurno¹æu i zdravljem na radnom mjestu. Te komponente vjeruju da æe potra¾nja za "svje¾im zrakom" kao iu buduænosti biti prioritetno pitanje.

Kako bi se osigurala dobra ventilacija radnih mjesta, u ranoj fazi odabira odgovarajuæeg ureðaja potrebno je provesti odgovarajuæu analizu, proraèune i projektne knjige kako bi se omoguæio pravilan sustav ventilacije. Dizajn sustava za odsisavanje pra¹ine, za & nbsp; projektiranje sustava otpra¹ivanja za veliko poduzeæe. Najva¾nije vrijeme projektiranja je procjena specifiène brzine zraka u pozadini u kojoj su smje¹tene oneèi¹æujuæe tvari, na naèin da se osigura adekvatno uno¹enje èestica pra¹ine ili plina na izvor zagaðenja. Najva¾nije je takoðer osigurati dovoljnu kolièinu izmjene zraka kod kuæe u skladu sa sanitarnim zahtjevima. Jo¹ jedan veliki problem kod mnogih projektanata je odrediti brzinu zraka u cjevovodima na naèin da se sprijeèi kontaminacija u ventilacijskim kanalima, a iz drugog dijela kako bi se smanjila buka i otpor protoka. ©to je ozbiljna ideja za uvjete koji su u uredu tijekom sezone rada sustava. Dobro odabrane komponente sustava bez prevelikog poveæanja mogu i mogu dovesti do ni¾ih operativnih tro¹kova. Svi strojevi i metode filtracije i ventilacije izgraðeni su prema toèno odreðenim kolièinama, od teoretskih temelja i sanitarnih uvjeta, do specijalistièkog iskustva. Bilo koji zadatak potro¹aèa & nbsp; treba tretirati pojedinaèno. Tvrtke razvijaju i imaju nekoliko koncepata za moguænost otpu¹tanja radnih mjesta, od dobrih do organskih.