Raeunovodstveni program umetnite demo

Comarch ERP Optima je vrlo moderan program u Poljskoj koji se priprema za mlaðe i ¹ire korporacije u svakoj industriji. Zahvaljujuæi ugraðenim rje¹enjima, to je dragovoljno odabran program meðu raèunovodstvenim uredima i poreznim savjetnicima.

Program Comarch ERP Optima veæ koristi vi¹e od 60.000 poduzeæa, iz udaljenih polja i tr¾i¹nih èetvrti, kao ¹to su: trgovina i pomoæ, prijevoz, graðevinarstvo, poljoprivreda, javna uprava, proraèunski uredi, medicinska industrija, kulturne institucije i odvjetnièke tvrtke. Program Optima ima samo pozitivna mi¹ljenja, a evo i nekih od njih.

Green coffee 5kGreen Coffee 5K ekstrakt zelene kave za mršavljenje

Cosmo Group Sp Z o.o. tvrtka koja posjeduje NeoNail vodeæa je svjetska tvrtka u industriji stilizacije i njege noktiju. Buduæi da su poplave njegovog osnivanja bliske potro¹aèima, nudeæi im jedinstvene i nove proizvode. Koristeæi program Comarch Optima u privatnoj industriji, oni tvrde da se svaka transakcija bolje prodaje.

Printemps je definitivno poznata mre¾a velikih trgovina koje u¾ivaju u distribuciji proizvoda vodeæih svjetskih modnih tvrtki, lijepih dobara i najti¹ih kozmetika. U eri kontinuiranog rasta, tvrtke u Caenu, Toursu i Brestu bile su zadu¾ene za promjenu IT sustava u rukama Comarha. Comarch ERP Altum softver najbolje radi u siroma¹tvu i raèunajuæi da æe tvrtka Printemps takoðer uvijek biti s njom u drugoj fazi razvoja.

Ponuda Kontri.pl ozbiljan je asortiman donjeg rublja kao i odjeæe i èarapa. Zahvaljujuæi Comarch ERP Altum platformi, polovica narud¾bi putem Interneta obraðuje se u automatiziranom sustavu, a sve osobe koje koriste doprinos narud¾bi su zaposlenici skladi¹ta koji fizièki pripremaju paket za slanje.

Imperial je osobina iz Italije koja nudi odjeæu za lutke i ljude. Uz vrlo veliki razvoj mre¾e, tvrtka je poèela tra¾iti sustav koji æe unaprijediti upravljanje lancem trgovina. Stavili smo program Comarch Optima.