Psiholog u malopolskoj

Profesija psihologa prije nekoliko godina bila je povezana samo s mentalnim bolestima. Novim osobama uz pomoæ psihologa i zapoèinjanjem preporuke, u nekim sredinama bili su izlo¾eni lo¹im komentarima, pa èak i stigmatizaciji. Sreæom, ova percepcija polako vodi u pro¹lost. Obrazovani, moderni ljudi koji cijene vrijednost osobnog razvoja sve su èe¹æe psiholo¹ki uredi, ne samo u kriznim oblicima.

Jer u stvarnosti, tko je psiholog?

U pojednostavljenom obliku, to je uloga koja je zavr¹ila humanistièke studije o ljudskom pona¹anju, strukturama unutarnjeg svijeta i dru¹tvenim kontaktima. Takvu osobu koja istra¾uje, odlazi u savjetovali¹ta ili u brandove u podruèjima koja se bave ljudskim resursima ili u ogla¹avanju. Nakon zavr¹enog dodatnog smjera i stjecanja znanja i iskustva potrebnog za obavljanje terapije, psiholog mo¾e postati klinièki psiholog-psihoterapeut.Motiv za izbor ove profesije èesto je velika doza suosjeæanja i interesa za druge ljude. Obièno, osoba koja odreðuje posljednju fazu, koristi veliku spremnost da pomogne drugima.To nije isti jednostavni posao. Neki tra¾e psihologa samo zbog podr¹ke i bliskosti. Dajte im stanara koji se mo¾e podijeliti sa svima koji se skrivaju od ostatka svijeta, ili se ¾ele uvjeriti u svoje osobne ¾ivotne izbore. Meðutim, ljudi dolaze ovamo s vrlo opasnim problemima, s cijelom prtljagom emocija, èesto frustracijom ili tugom, ponekad iskrcavaju svoju agresiju ili razoèaranje. Psiholog, podr¾an svije¹æu i iskustvima, dolazi im svaki dan i strpljivo uzima sve emocije i ukljuèenost, male dileme dilema i visokih misterija. Zatim im poma¾e da im pomognu, pa on skreæe pozornost na ne¹to ¹to ne vidimo sami, i na isti trening, ¹to provesti s poplavom iskustava i te¹koæa suvremenog svijeta. Bilo bi va¾no riskirati tvrdnju da je psiholog prijatelj na¹eg, koji se takoðer mo¾e smatrati da nije negativno procijenjen. Vodiè kroz meandre duha. U njegovom uredu dobivamo razumijevanje i iskustvo sigurnosti koje proizlazi iz blagoslova nekoga tko mo¾e reæi bilo ¹to. Mi idemo van uz pomoæ, nje¾niji i mnogo aktivniji. Èesto i s osmijehom na osobi.