Potro nja mesa po stanovniku

Sam naziv meso obièno se koristi na kulinarskom mjestu i stvara definiciju tkivnog konglomerata, od kojih je glavni mi¹iæno tkivo proizvedeno iz klanja ili divljaèi. Veæina stanovnika europskog kontinenta smatra da je tijelo piæe iz osnovnih faktora hrane koji obogaæuju dnevnu prehranu proteinima, dok trgovci na veliko mesom plaæaju potro¹aèima proizvode ¾ivotinjskog podrijetla. Meso kao sastojak ljudske hrane veæ postoji od prapovijesti, kada se pokazalo da je potro¹nja ¾ivotinjskih bjelanèevina ekonomièan naèin opskrbe tijela velikom kolièinom energije. Vjerojatno je ulazak u jelo od mesa tada bio u vrijeme glacijacije, kada je na¾alost to ¹to je dobivala hranu od povræa i jelo meso bilo je isto kao i pravila pre¾ivljavanja.

Djelatnost trgovaca na veliko mesom ponekad se bojkotiraju raznim vegetarijanskim pokretima, èiji predstavnici jedu mesne proizvode za neetièki rad, kao posljedicu ubijanja ljudskih organizama. Pojava vegetarijanstva nastala je zbog zamjerki prema humanitarnim i zdravstvenim pojavama proizvodnje hrane na temelju klanja ¾ivotinja za klanje, posebno ¾ivotinja koje su pohranjene u industrijskim uvjetima uzgoja. Postojanje vegetarijanstva donekle ugro¾ava postojanje veletrgovaca mesom, jer postoji prijedlog promicanja bezmesne prehrane. Pa, vegetarijanstvo predstavlja svjesno i pozitivno iskljuèenje iz jednostavne prehrane od mesa, u sada¹njosti iznimno ribu i plodove mora.

Veganstvo je najuèinkovitija frakcija vegetarijanstva, koja raèuna na izbjegavanje bilo kakvih proizvoda ¾ivotinjskog podrijetla, ili ne samo mesa, nego i jaja, mlijeka i mlijeènih proizvoda. Postoji sada¹nji jezik povezanosti s nekim religijskim znaèajkama, jer se vegetarijanstvo razvilo u drugom tisuæljeæu prije Krista. na trgu indijskog potkontinenta, gdje je bio strogo religiozan. Europski vegetarijanci pojavili su se tek u ¹estom stoljeæu prije Krista, a pitagorejci su postali inicijatori prakticiranja bezmesne prehrane kao neetiènog. Unatoè mnogim pravim i humanitarnim razlozima vegetarijanstva, veæina ljudi jo¹ uvijek jede meso posljednjih i jedini razlog u razdoblju glacijalnog razdoblja. Sve dok se ne pripreme kolege ¾ivotinjskih proteinskih proizvoda koji zadovoljavaju potro¹aèe, potro¹nja mesa i dalje æe biti standard, a veletrgovci mesom æe i dalje dugo u¾ivati u velikom broju kupaca.