Molitva za obiteljsku sigurnost

Poèetni sustavi prigu¹enja moraju sprijeèiti eksplozivnu reakciju u najranijoj fazi i sprijeèiti stvaranje nadpritiska prije nego ¹to eksplozija mo¾e izazvati bilo kakvo uni¹tenje. Sustav za¹tite od eksplozije odvija se u procesu nekoliko milisekundi od alarma tlaènih ili optièkih senzora koji detektiraju znaèajnu eksplozivnu vatrenu loptu. Odmah do instalacije osiguranika, pali se punjenje za ga¹enje. Suzbijanje eksplozije dogaða se prije nego ¹to èak i poveæani tlak oksidacijske reakcije uni¹ti instalaciju.

Detektori tlaka detektirat æe eksplozije u svojoj ranoj fazi, u zavr¹noj fazi poslati signal u kontrolni centar. Regulator ¹alje kljuè u informaciju o cilindru, istovremeno ga aktivirajuæi. Sve ide u roku od nekoliko milisekundi, od rane faze poèetka sfere od aktivnosti eksplozije do potiskivanja eksplozije posebnim sustavom koji æe ga zaustaviti.

Sigurnost eksplozije su jeftine tehnike koje osiguravaju sigurnost od eksplozije:

Pretpostavke u provedbi su glavna metoda sprjeèavanja pojave opasnosti, iako one ne mogu u potpunosti sprijeèiti bilo kakve nezgode, koje zauzimaju stan u stvarima s lo¹im medijima, a kori¹tenjem drugih tehnika mo¾e se smanjiti uèinak eksplozije.

Kvalificirani struènjaci & nbsp; imaju oblik odgovarajuæe & nbsp; za¹tite od razvoja eksplozije i pritiska za procesne instalacije u nekim industrijama. Projekti "kljuè u ruke" pru¾aju se od poèetne faze projekta, preko prièvr¹æivanja i otvaranja do servisne usluge. Suvremena rje¹enja & nbsp; temelje se na ureðajima vodeæih svjetskih proizvoðaèa - & nbsp; potro¹aèi dobivaju sveobuhvatna i uèinkovita individualna rje¹enja za odreðenu tehnolo¹ku liniju. Vodovodni sustavi su veæ za¹tiæeni - primjenjujuæi ih na va¾ne propise.