Kupnja blagajne u deklaraciji

U 2015. godini, zahvaljujuæi Ministarstvu financija, znatno se smanjio broj poreznih obveznika koji koriste izuzeæa od obveze registriranja prodaje uz kori¹tenje ureðaja za snimanje. Poziva da je blagajna ili financijski pisaè nu¾na kupnja za gotovo sve one koji vode ekonomsku kampanju.

®eljeznice se veæ nekoliko godina postupno uvode u propise, u 2016. se ni¹ta nije promijenilo u modernom smjeru, ali je granica od 20.000 tisuæa, ¹to poma¾e u obvezi da imaju takve ureðaje, èak i mali trgovci prelaze prilièno brzo.©to, dakle, odabrati koji ureðaj æe dobro raditi u poljskoj tvrtki? Koja je razlika izmeðu pisaèa i blagajne?Financijska blagajna je sredstvo za upravljanje maloprodajom, èija je va¾nost promocija fiskalnih raèuna. Obièno se koristi u lakim i obiènim trgovinama, ali æe takoðer dobro funkcionirati u postavkama za odrasle. Naravno, postoje i drugi tipovi takvih strojeva, npr. Prijenosni (koji djeluju na baterije, koji su potrebni na poljima gdje postoji prostor za opskrbu elektriènom energijom, uz uspjeh ljudi koji èesto ¹alju vlastiti financijski posao u zgradu kupca. Ova skupina ukljuèuje druge vrste pru¾atelja usluga, kao ¹to su usluge popravaka, prodavaèi od vrata do vrata, pa èak i odvjetnici. Prednost blagajne je ni¾i tro¹ak kupnje od pisaèa, a zapravo je potreban samo prodavaè da se njime rukuje.Novitusov fiskalni pisaè omoguæuje evidentiranje prihoda od prodaje i primitka raèuna. Meðutim, glavna razlika raèuna na posljednju, da ne mo¾e raditi sama, mora raditi s raèunalom koje je dobar prodajni program. Rje¹enja koja obièno koriste prodajna mjesta s vrlo velikom robnom bazom dodatno su opremljena raèunalima opremljenim prodajnim softverom, npr. Za izradu PDV raèuna. Spajanjem pisaèa dobivate moguænost ne samo ispisa raèuna ili raèuna, veæ i automatske pohrane robe (sada u vrijeme izdavanja raèuna. Ostale prednosti koje ovaj ureðaj pru¾a su naèin da vidite oblike robe (kroz prodajni program, i kori¹tenje raznih rabata, na primjer, "kupite dvije po cijeni od jedne". Nedostaci pisaèa su visoka nabavna vrijednost i potrebna suradnja s raèunalom.