Korisnieki priruenik za program enova

Enova softver izradila je grupa struènjaka. Najbolji dizajneri, programeri i testeri su neumorno radili dugi niz godina kako bi proizvod doveli do savr¹enstva. Njihova izvrsnost znaèi iznimno dugu godinu bliske suradnje s klijentima koji mogu imati 24-satnu podr¹ku sedam dana u tjednu. Svi se klijenti koriste sami. Na¹a uska suradnja omoguæila nam je da razvijemo softver tako da se i on brani zanimljivijim i jo¹ praktiènijim, tako da IT nije lako prodati.

Program Enova Kadry tudzie¿ P³ace je softver koji uèinkovito podr¾ava upravljanje ljudskim kapitalom u bilo kojoj tvrtki. On se nosi s uredima koji zapo¹ljavaju nekoliko do nekoliko tisuæa zaposlenih. Ovaj program mapira slo¾enu organizacijsku strukturu tvrtke s izvanrednom vje¹tinom i uèinkovito¹æu. Softver zadovoljava sve zahtjeve poljskog zakonodavstva. I kad je rijeè o podacima o osoblju, izraèunu ZUS-a, porezima, nadnicama ili naknadama za bolovanje. Softver je namijenjen ¹irokom rasponu primatelja. Mogu postojati, izmeðu ostalog, zaposlenici upravnog odbora, raèunovodstveni uredi, tvrtke koje pru¾aju usluge u podruèju izraèuna rada ili kadrovske evidencije, kao i zaposlenici HR odjela i sami plaæe.

Vrijedi povjerenja u tvrtku s dugogodi¹njim iskustvom. Odaberite softver Enova HR i plaæe za rast i lak¹e upravljanje poznatim brandom. Program nudi prednosti u okviru pobolj¹anja procesa upravljanja HR odjelima, performansi sustava, smanjenja rizika od pogre¹aka, automatizacije procesa, brzog i intuitivnog pristupa potpunim podacima zaposlenika. Softver ¹tedi vrijeme rada HR odjela i podr¾ava podru¾nicu u naporima njenog èestog rada. Program jamèi potpunu suradnju sa svim standardima i zakonskim zahtjevima koji djeluju u cijelom svijetu.

Snail Farm

Odaberite softver Enova HR i platni spisak i saznajte da je vidljivo da je IT osoblje na raspolaganju dvadeset èetiri godi¹nja doba sedam dana u tjednu. Pomoæi æe vam instalirati, konfigurirati i otvoriti softver, pripremiti IT sustav tvrtke za èitanje s programskim okru¾enjem.