Jednokratna prodaja i fiskalna blagajna

Kolega iz prijateljske tvrtke upozorava da je njegova rabljena blagajna u o¹trom obliku i nudi prodaju blagajne na pola cijene? Nemojmo se zavaravati prividnom ¹tednjom. Moramo dodati tro¹kove razmjene fiskalne memorije i vremena izgubljenog za rje¹avanje situacije u SAD-u za trgovanje blagajnom koja je kori¹tena. U svakom sluèaju, neæemo moæi zatra¾iti pomoæ za kupnju koja stvara do 90%!

Prirodno je da suoèeni s novim tro¹kovima tra¾imo naèine za u¹tedu vrlo uèinkovite transakcije. Na¹a tvrtka uèi i objavljuje sve vi¹e posla ili usluga maloprodajnim potro¹aèima. U odreðenom trenutku nu¾na je kupnja i registracija blagajne. Cijena ovog alata je u tome ¹to smo pomalo zastra¹ujuæi, ¹to nas èini osnovnom tragom za tra¾enjem jeftinijih rje¹enja. Kolega iz susjedstva uvjerava nas da je njegova financijska sigurnost apsolutno profesionalna i da je mo¾emo prodati za premalu cijenu? I da æemo doæi do gotovih blagajni u izgradnji? Takvi prijedlozi su vrlo primamljivi. Meðutim, prije nego se odluèimo za kupnju rabljene blagajne, izraèunamo sve tro¹kove i razmislimo o tome, ili se ova opcija stvarno isplati.

Jeftinije, a ipak skupljePrije svega, moramo znati da je kori¹tena blagajna uoèena u naslovu trezora za drugi dio. Zajedno s va¾eæim propisima, ne mo¾emo izvuæi takvu valutu u lokalnoj tvrtki. Ako sam ga stvorio, onda su rekli da postoji fiskalni prekr¹aj. A u svjetlu propisa, ne mo¾emo uzeti ureðaj izravno od kolege - u takvim ugovorima mora posredovati proizvoðaèev servis. Fiskalna blagajna koju koriste ljudi mora biti odjavljena od prethodnog korisnika. Uz alat, prodavatelj nam mora dostaviti izvje¹æe Porezne uprave, u novom sluèaju ne mo¾emo ni¹ta uèiniti s na¹om blagajnom. Tek nakon prikazivanja odgovarajuæih dokumenata servisni tehnièar mo¾e zamijeniti financijski modul i krivotvoriti iznos za pojedinu jedinicu.

Stoga kupite na¹u prvu blagajnu od ovla¹tenih preprodavaèa. Mjesta kao ¹to su & nbsp; blagajne Krakova ne nude samo ¹irok raspon fiskalnih ureðaja, veæ i usluge.