Glodanje cnc broda

Glavna svrha strojne obrade je dati oblik i velièinu hrapavosti razlièitih vrsta metalnih proizvoda uklanjanjem vi¹ka materijala, koji se obièno naziva prevelikim. Trenutno je najèe¹æi oblik obrade CNC glodanje, koje se uvodi u mnoga poduzeæa.

Opæenito, obrada se mo¾e podijeliti na strojnu i erozivnu obradu. Za obradu mo¾emo ukljuèiti, izmeðu ostalog, i strojnu obradu èipova. Danas ova linija ukljuèuje, izmeðu ostalog, operaciju nazvanu glodanje. Vrijedi znati da tijekom ove obrade alat uglavnom obavlja rotacijsko gibanje. Uvijek ovisno o ureðaju na kojem radimo, sigurno je da ureðaj jo¹ uvijek mo¾e pokrenuti pomicanje. No, najèe¹æi je da je pomicanje sirovine u skladu s tim. Va¾no je da se ureðaj na kojem izvodimo navedenu operaciju naziva glodalica. Danas na tr¾i¹tu postoji mnogo vrsta glodalica. Mo¾emo im dodati stolne glodalice, kao i konzolne glodalice koje ukljuèuju, izmeðu ostalog: vertikalne i horizontalne konzolne glodalice, kao i vertikalne konzolne glodalice s glavom torzijskog vretena. Osim toga, razlikujemo radijalne i revolverske glodalice, kao i strojeve za centriranje, fotokopirne strojeve i specijalne glodalice.

Prilikom odreðivanja obrade metalnog materijala najprije treba odabrati odgovarajuæu metodu obrade. Stoga je iznimno va¾no jer u odnosima iz strukture va¹ih èlanaka treba odabrati odgovarajuæe parametre za njegovo lijeèenje.