Gastronomska oprema koja se koristi u c leskoj

U na¹im domovima èesto mo¾ete naæi profesionalnu ugostiteljsku opremu koja se igra u restoranima. Primjer mo¾e biti sve zanimljiviji rezaè. U kojem sustavu oni poma¾u dnevnoj knjizi u kuhinji?

Vi¹e vremenaKori¹tenjem profesionalnog rezaèa znatno se skraæuje vrijeme pripreme jela. Umjesto izrezivanja svakog elementa mesa, sira ili kruha, dovoljno je koristiti sada¹nji vrijedni ureðaj. Zahvaljujuæi njemu, izrada jutarnjih sendvièa trajat æe dvostruko dulje nego da se daruje u normalnom obliku. Priprema sendvièa za cijelu obitelj æe se pokazati mnogo popularnijim dok neæete htjeti napraviti mnogo vi¹e od nekoliko trenutaka.

preciznostSliceri æe oèito rezati sastojke koji su nam potrebni. Primjer je da je to rezaè koji omoguæuje oba pode¹avanja debljine kri¹ke. Na¹a kreativnost i potrebe odreðuju je li hrana koju planiramo rezati debeli ili tanki. Ta preciznost vi¹e utjeèe na estetiku posuða. Nema vi¹e neravnomjerno narezanih, ru¾nih sendvièa. Zahvaljujuæi kori¹tenju rezaèa, svi èlanci koje pripremamo izgledat æe kao da ih je poduèavao profesionalni kuhar.

ukusPostoje proizvodi èiji rezanje nam ponekad mo¾e dati mnogo pote¹koæa. Tvrdi sir ili neko povræe èesto ne kupuju da bi ih izrezali na male kri¹ke. U sluèaju mnogih jela, okus ovisi o debljini njihovih elemenata. Isto vrijedi i za uspjeh pripreme mesa. Rezaèi æe rezati meso zajedno s kostom u br¾i, takoðer uspje¹niji nego sa starim oblicima. Znaèajno je da meso narezano na rezaèu gubi mnogo manje vode, ¹to ga èini svijetlim i savr¹enim.

pogodnostMo¾emo izrezati gotovo sve prehrambene proizvode: sir, meso, meso, povræe. Zahvaljujuæi tome, pripremit æemo juhe, drugu hranu i salate brzo i uz moguænost pripreme juha. Na¾alost, na izborima æemo morati staviti komplicirane no¾eve u sireve i tijela. Jednako je lako rezati tvrdu kost i korijen celera pomoæu rezaèa.