Fiskalna blagajna novitus nano e reviews

Unatoè èinjenici da potreba za novitus deon blagajnom u ekonomskoj akciji dobiva jo¹ veæi broj poduzetnika, jo¹ uvijek je moguæe prema obvezujuæim odredbama zadnje obveze.

Oko 100.000 poljskih poreznih obveznika mo¾da gubi pravo na takvo rje¹enje. Od 1. o¾ujka 2015. obveza kori¹tenja ovih alata odnosi se, izmeðu ostalog, na porezne obveznike koji pru¾aju usluge popravaka motora, frizerskih usluga, kozmetike, prehrambenih usluga, pravnih usluga, poreznog savjetovanja i lijeènika. Dakle, tko ne mora zapamtiti blagajnu? Izmeðu ostalog, one se odnose na izuzeæa za odreðene aktivnosti. Porezni obveznik koji obavlja posao bez subjekta ne zahtijeva od njih da pogledaju blagajnu. Tko ne mora biti blagajna: pru¾anje usluga ili usluga u podruèju radiodifuznih usluga, elektronièkih usluga, usluga vezanih za poljoprivredu i stoèarstvo, struje, pare, plinovitih goriva, vode u prirodnom obliku, usluga vezanih uz sakupljanje otpada osim opasne usluge, usluge vezane uz sakupljanje opasnog otpada, usluge obrade otpada, usluge obrade opasnog otpada, usluge odlaganja radioaktivnog otpada, ¾eljeznièki prijevoz, javne i prigradske, po¹tanske i kurirske usluge, usluge u velièini smje¹taja, usluge hotela , moteli i pansioni, telekomunikacijske usluge, internetske usluge, fizièke usluge i usluge osiguranja, iznajmljivanje i pomoæ pri upravljanju nekretninama, usluge vezane uz kupnju tr¾i¹ta nekretnina, javnobilje¾nièke djelatnosti, usluge vezane uz ¾ivotni vijek, usluge javne uprave, usluge arhiviranja, èlanske organizacije, usluge koje pru¾aju izvanteritorijalne agencije i tijela.

Porezni obveznici koji izvode visoko nabrojane predmete mogu takoðer imati fotografiju subjekta. Posljednjoj fotografiji pripada prodaja poreznog obveznika. Ako je povrat na navedene funkcije stvorio vi¹e od 80% ukupnog prometa pro¹le godine, porezni obveznik æe mo¾da morati ukloniti gotovinu iz cjelokupne prodaje.