Dizajn sredi njeg usisivaea

Hallu MotionHallu Motion - Učinkovito rješenje za haluk bez operacije!

Nemoguæe je sakriti da je rad lijeènika jedinstven od najozbiljnijih zanimanja. Svaki dan upravljaju zdravljem i dr¾e tisuæe zaposlenika pogre¹no, jer na kraju mo¾e biti lo¹e.

Naravno, do sada samo prije nekoliko godina, struènjaci su bili isti zadatak: lijeèiti svoje pacijente, samo u kontaktu s ¾eljeznicama u njihovim glavama nemaju vi¹e odgovornosti - imati blagajnu ili prelazak na uslugu pacijenta. Kraj tih noviteta je prilièno velièanstven, jer se radi o ogranièavanju sive zone i uvoðenju informatizacije u medicinu, koja donosi mnoge pluseve. A posebno za lijeènike starije generacije, to su relativno stresne stvari koje èesto moraju uèiti od poèetka.

Fiskalna blagajna za lijeènika bila je problem na samom poèetku. Nikada prije nisu stvarali takvu opremu, a njihova je usluga postala nu¾nost za njih. Lijeènici koji rade u privatnim uredima du¾ni su koristiti fiskalne registarske blagajne, jer bi se inaèe mogli suoèiti s prekomjernim kaznama. A starije osobe ili osobe koje imaju problema s slanjem SMS-a, svakako na poèetku svog ¾ivota s takvom blagajnom, u opasnosti su od straha od tu¾itelja. Za vjenèanje za njih mo¾ete promatrati jake izglede koji vas pripremaju za rukovanje blagajnama. Mala blagajna novitus nano radi za zdravstvenu industriju. Pogodan je, mobilan i jednostavan za kori¹tenje.

Jo¹ jedna stvar je raèunalna usluga pacijenta. U jo¹ veæem broju centara, isporuèuje se softver, na koji lijeènici moraju uæi cijeli razgovor s pacijentom, lijekove koji su mu napisani, a zatim su i dalje odgovorni za tiskanje recepata i otkaza. Za mlade lijeènike to ne znaèi nikakav problem, jer se njima obo¾avaju raèunala. Za stariju generaciju sugerira se jo¹ gori sluèaj, koji vjerojatno ne bi trebao odustati od raèunala i odjednom morati podr¾ati pacijenta. Dodu¹e, domovi zdravlja daju vi¹ednevnu obuku u suvremenom podruèju, ali samo za ¾ene koje nemaju raèunala, to je trenutak previ¹e. Praksa èini savr¹ene i istodobno lijeènici se nose s posljednjom "crnom magijom", ali u poèetku postoje svakako neugodne situacije.