Deklaracija sukladnosti s konjskom posudom

Izjava EZ-a o sukladnosti je ista pisana izjava koju je proizveo proizvoðaè (ili ovla¹teni predstavnik da je njezin uèinak smiren s rezervama Europske unije. Ova izjava mora sadr¾avati jedan ili vi¹e proizvoda koji su jasno identificirani pomoæu naziva ili ¹ifri proizvoda ili imaju drugaèiju jednoznaènu referencu. Proizvoðaè mora predmet analizirati i napraviti promjene odgovarajuæe primjeni zahtjeva direktiva.

https://ecuproduct.com/hr/goji-cream-najbolji-proizvod-za-njegu-koze-s-bore/

Prije izdavanja deklaracije o sukladnosti, proizvodi moraju biti podvrgnuti postupcima ocjenjivanja sukladnosti, a osim toga, ako je prikladno (jer proizlazi iz vlastitih propisa, ti proizvodi zahtijevaju da dobiju dobre potvrde. Postupak ocjenjivanja sukladnosti osmi¹ljen je izvr¹avanjem specifiènih sekvenci radnji. Tu se zapravo zovu moduli i obièno se izra¾avaju velikim slovima. Izbor ove sekvence ovisi o proizvoðaèu koji æe ga vjerojatno tra¾iti prema na¹em mi¹ljenju s opcijama koje mu se naèelno dodjeljuju i koje se bave odreðenim proizvodom. Za tehnièki prosjeène proizvode slijed mo¾e biti prikazan samo u jednom elementu (npr. Modul A, a za naprednije proizvode to su postavljeni postupci (npr. U uspjehu mjeraèa elektriène energije, proizvoðaè mo¾e odabrati module B + D, B + F ili H1 . Tada je dokumentiran i teèaj i plod aktivnosti. Proizvoðaè nameæe materijale koji imaju CE deklaraciju o sukladnosti. Velika odgovornost povezana s izjavom proizvoðaèa o sukladnosti proizlazi iz èinjenice da je predviðeno da proizvod za koji je dokumentacija napravljena zadovoljava sve kljuène zahtjeve i da je mirno s va¾nim propisima.Sljedeæe informacije trebaju biti ukljuèene u sporazume o sukladnosti s EZ-om prema sljedeæem predlo¹ku (zajedno s Uredbom ministra za infrastrukturu od 11. kolovoza 2004. o metodama izjave o sukladnosti graðevinskih materijala i naèinu njihova oznaèavanja graðevinskim znakom:1. Jedinstveni identifikator proizvoda - broj XXXX2. Ime i adresu proizvoðaèa - osim toga, ako je to ista ¾elja, a istodobno i njezin europski ovla¹teni predstavnik3. Ova izjava o sukladnosti izdana je iskljuèivo u nadle¾nosti proizvoðaèa (ili instalatera4. ©to je predmet deklaracije - identifikator proizvoda, koji æe osigurati reprodukciju njegovog sadr¾aja, ako je potrebno - prilo¾iti sliku5. Predmet gore opisane izjave je u skladu s relevantnim zakonodavstvom Zajednice (popisom6. Reference na specifikacije ili reference na usklaðene norme - na koje se izjava odnosi7. U te¹kim sluèajevima potrebno je dostaviti podatke o vrijednosti prijavljenog tijela koje je interveniralo i dala certifikat8. Ostale dodatne informacije, kao ¹to su: u ime koje je ime potpisano, trenutak i stan izdanja, polo¾aja, imena i potpisa.Nakon izdavanja izjave o sukladnosti, proizvod mo¾e dobiti oznaku CE. Prisutnost ove oznake na ambala¾i proizvoda pokazuje da je potrebna direktiva EU-a. Razgovaraju o pitanjima vezanim uz pomoæ zdravlja i prostora, sigurnost kori¹tenja i odreðuju opasnosti koje proizvoðaè treba ukloniti. Ako je bilo koji proizvod podvrgnut ocjeni sukladnosti i nema izjavu o sukladnosti, ne smije biti ukljuèen u kupnju ili æe biti predoèen za uporabu na stranicama Europske unije. Proizvoðaè po¹tuje ugovor ili uspije ako ima sjedi¹te izvan Europske unije - njegov europski ovla¹teni predstavnik.