Blagajnieki raeun

Jo¹ popularnija reputacija je prodaja blagajni i fiskalnih pisaèa s elektronièkom kopijom, ¹to poveæava potra¾nju za ovom vrstom upravljanja. Jedan od kljuènih elemenata blagajne je naèin evidentiranja fiskalnih raèuna. Ima isti broj, jer je zajedno s propisima obvezno èuvanje raèuna trajalo pet godina. Iako je najbolji naèin za spremanje kopija prihvaæanje na tradicionalnom papirnatom valjku, moderni ureðaji sada dopu¹taju elektronièke zapise. Je li zaista vrijedno izdati blagajnu ili fiskalni pisaè s zapisom na elektronskom nosaèu podataka?

Obveza èuvanja kopija fiskalnih raèuna i jednostavnih metodaSvaki poduzetnik koji osigurava gotovinu na radnom mjestu prisiljen je èuvati kopiju fiskalnih raèuna za pet godina, a ta se razina namiruje od kraja godine u kojoj je pro¹ao rok plaæanja. Tijekom fiskalne kontrole mo¾e se provjeriti da li porezni obveznik ispravno èuva sigurnosne kopije, jer prije isteka roka od pet godina revizor mo¾e zatra¾iti kopiju raèuna u bilo koje vrijeme koje on odredi. U vezi s sada¹njom, blagajna je vrlo skupa. Trenutno su odgovorni fiskalni ureðaji koji daju kopije financijskih raèuna u mre¾noj organizaciji ili sami na bijeloj roli.

Tradicionalna metoda snimanjaU sluèaju tradicionalnog naèina snimanja upuæuje se na rolu papira. U trenutku kada je posljednji, na nekoj roli gotovine se ispisuju izvorni raèuni, koji se daju kupcima nakon zavr¹etka kupnje, dok se kopije tih materijala odabiru na novoj roli. Nakon potpunog spremanja valjka treba ga izvaditi i prenijeti u arhivu tvrtke.

Elektronska kopijaU sluèaju modernih blagajnica i fiskalnih pisaèa imamo mehanizam sa samo jednim valjkom papira i elektronièkom kopijom raèuna, zahvaljujuæi kojoj se kopije raèuna èuvaju u cijelom elektronièkom podatku na memorijskoj stranici. Kapacitet takve kartice je stra¹an i pun je vremena za kori¹tenje blagajne.

Prednosti kori¹tenja elektriènih blagajniBlagajne s elektronièkom kopijom fiskalnih raèuna mnogo su jeftinije u stanu, buduæi da nema potrebe za zamjenom papira. Osim toga, ovi su alati puno lak¹i jer su opremljeni jednostavnim mehanizmom za ispis i pojedinaènom rolom. Posljednje su iznimno mobilne, o èemu svjedoèi kaseta za mobitele postnet mobile fs.Vraæajuæi se na posljednji tip ureðaja, problem pohranjivanja cijelog hrpe papira s kopijom raèuna nestaje. Osim toga, ne morate se bojati da æete ih izgubiti, jer neæe izblijediti ili se raspasti, kada je obièno te¹ko postiæi uspjeh tradicionalnih rolni papira. Nema vi¹e stresa tijekom fiskalne kontrole u proizvodu nedostatka èitljivosti na danom kontroleru za sigurnosnu kopiju raèuna na roli papira. Ova vrsta blagajne omoguæit æe vam da napravite neogranièen broj sigurnosnih kopija. Va¾no je imati ove va¾ne podatke i arhivirati ih na sljedeæim nositeljima podataka, zahvaljujuæi kojima se znaèajno poveæava razina sigurnosti.